Voorwaarden Huurovereenkomst

VOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST HARTINGBANK

1.       Definities
De ondergetekenden:
HartingBank: HartingBank BV, gevestigd en kantoorhoudende te Utrecht Huurder: degene die met HartingBank, als bedoeld in deze voorwaarden, een overeenkomst sluit of heeft gesloten, die betrekking heeft op de huur en verhuur van één of meer producten.
Product: de roerende zaak, die door de huurder wordt gehuurd van HartingBank.

2.     Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden huurovereenkomst zijn van toepassing op alle huurovereenkomsten tussen HartingBank en huurder.

3.     Aanbod, totstandkoming, annulering en opzegging van  de overeenkomst

3.1.   Alle offertes en aanbiedingen van HartingBank zijn geheel vrijblijvend, tenzij het tegendeel schriftelijk is overeengekomen.

3.2.   De overeenkomst tussen HartingBank en de huurder komt uitsluitend tot stand  door de ondertekening van het incassoformulier.

3.3.   Vóór aanvang van de huurperiode kan de huurder de huurovereenkomst kosteloos annuleren. Na aanvang van de huurperiode kan de huurder de huurovereenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen, waarbij  een opzegtermijn van één werkdag in acht moet worden genomen.

4.     Looptijd en opzegging, prijzen en betaling

4.1.   De verhuur geschiedt tegen  de op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst door HartingBank gehanteerde prijzen en tarieven. HartingBank is gerechtigd de overeengekomen huurprijs jaarlijks tussentijds te verhogen.

4.2.   In dat geval is de huurder gerechtigd de overeenkomst op te zeggen met in achtneming van de  in artikel 3.3 genoemde opzegtermijn.

4.3.   Alle door HartingBank gehanteerde prijzen en tarieven worden vooraf aan de huurder medegedeeld  en uitgesplitst in huurprijs en handlingskosten. Alle genoemde bedragen zijn inclusief  BTW.

4.4.   De huurovereenkomst wordt aangegaan voor een minimale huurperiode van 14 dagen. Hierna wordt de huurprijs per dag berekend.

4.5.   HartingBank zal aan het eind van iedere week  een factuur sturen aan de huurder.

4.6.   De huurder zal het verschuldigde bedrag zoals gespecificeerd op de  factuur door  middel van automatische incasso voldoen.

4.7.  Betalingen van de huurder strekken altijd in de eerste plaats ter voldoening van eventuele rente  en/of  incassokosten en pas daarna tot voldoening van het factuurbedrag. De incassokosten zijn wettelijk bepaald op 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 40,-.

5.     Verplichtingen HartingBank

5.1.   Bij aanvang van de huurperiode  draagt HartingBank het product  over aan de huurder. HartingBank draagt er zorg voor dat het product in goede staat verkeert en dat het kan dienen voor het gebruik waarvoor het is bestemd.

5.2.   Indien het product een elektrische rolstoel betreft, zal HartingBank het product ten behoeve van de huurder verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid.

5.3.   De kosten van normaal onderhoud, inspectie en eventuele vervanging van aan slijtage onderhevige onderdelen, komen voor rekening van HartingBank.

5.4.   HartingBank bezorgt en haalt voorzieningen op aan huis binnen de grenzen van Nederland, exclusief de Waddeneilanden. Tevens wordt eventueel onderhoud door HartingBank enkel binnen de grenzen van Nederland uitgevoerd, exclusief de Waddeneilanden. Eventueel onderhoud van gehuurde producten die door huurders op één van de Waddeneilanden worden gehouden, kan een huurder op kosten van HartingBank doen uitvoeren, mits de huurder hiertoe voorafgaande, uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van HartingBank heeft gevraagd en deze heeft verkregen. De huurder verstrekt bij de vraag om toestemming aan HartingBank naam, adres en contactgegevens van de partij die het onderhoud zal uitvoeren en bij voorkeur een door deze partij gegeven inschatting van de kosten.

6.     Verplichtingen en aansprakelijkheid van de  huurder

6.1.   De huurder is verplicht om bij aanvang van de huurperiode  te controleren of alle aan- en toebehoren aanwezig zijn. Indien er zaken ontbreken, dient de huurder dit direct aan HartingBank te melden. Bij gebreke van een dergelijke melding geldt dat het product  met alle aan- en toebehoren ter beschikking aan de huurder is gesteld.

6.2.   De huurder gebruikt het product  als een goed  huurder en zal het product slechts gebruiken waarvoor het is bestemd.

6.3.   Het is de huurder niet toegestaan wijzigingen aan te brengen aan het product of het product  in gebruik af te staan  aan een derde.

6.4.   Reparaties van banden als gevolg van lekkage komen voor rekening van de huurder. Indien de reparatie door, of in opdracht van HartingBank wordt uitgevoerd, worden arbeidsloon, voorrijkosten en onderdelen in rekening gebracht.

6.5.   Schade aan het product, van welke aard dan ook,  of omstandigheden die redelijkerwijs tot schade kunnen leiden of tot schade hebben geleden, dienen door de huurder direct schriftelijk aan HartingBank te worden gemeld.
De huurder dient zich vervolgens te houden aan alle aanwijzingen van HartingBank ter beperking  van schade.

6.6.   Aan het einde van de huurperiode zal de huurder het product overdragen aan HartingBank in de staat als waarin de huurder het product  heeft ontvangen.

6.7.  Huurder is gehouden het product  schoon te retourneren.  Bij niet-nakoming van deze verplichting kunnen de  schoonmaakkosten in rekening worden gebracht, met een minimum van € 25,- (excl. BTW).

6.8.   De stoel kan na de huurperiode door de huurder bij de HartingBank worden ingeleverd. Indien HartingBank de stoel ophaalt bij de huurder, wordt € 35,- voorrijkosten in rekening gebracht.

7.      Aansprakelijkheid HartingBank

7.1.  De totale aansprakelijkheid van HartingBank wegens eventuele toerekenbare tekortkomingen en/of eventuele gebreken is beperkt tot vergoeding van directe schade. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals bijvoorbeeld gevolgschade, gemiste besparingen, gederfde inkomsten en immateriële schade, is uitgesloten, tenzij sprake  is van opzet of grove schuld van HartingBank.

7.2.  HartingBank is voorts niet aansprakelijk voor door de huurder of enige derde geleden schade, van welke aard en door welke oorzaak dan ook ontstaan, die het gevolg is van onjuist en/of ondeskundig gebruik van het product.

7.3.  Buiten het in artikel 7.1 genoemde geval  (directe schade) rust op HartingBank geen  enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie  tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.

7.4.  De huurder dient, op straffe van verval van iedere mogelijke rechtsvordering tot schadevergoeding, deze rechtsvordering in te stellen binnen een jaar nadat de huurder het schadeveroorzakende feit leerde kennen of had kunnen kennen.

7.5.  Tenzij in de  schaderegistratie die bij vertrek is opgemaakt anders is aangegeven, wordt huurder geacht het product zonder zichtbare gebreken of beschadigingen te hebben ontvangen.

7.6.  Huurder is aansprakelijk voor alle schade die is ontstaan ten gevolge van enige gebeurtenis tijdens de huurperiode of anderszins verband houdende met de huur van het product, met  inachtneming van het navolgende.

7.7.  Indien krachtens een door verhuurder al dan niet verplicht afgesloten verzekeringsovereenkomst tegen het risico van cascoschade of tegen het risico van wettelijke aansprakelijkheid een uitkering wordt verstrekt aan verhuurder of aan een derde, laat dat de aansprakelijkheid van de huurder onverlet.

7.8.  Voor plaatsing  van een product  bij huurder c.q. gebreken met betrekking tot een product heeft HartingBank een verzekering gesloten die de  gevolgen van een wettelijke aansprakelijkheid dekt voor een bedrag, gebruikelijk in de branche van HartingBank. In het geval van wettelijke aansprakelijkheid is de aanspraak van de wederpartij jegens HartingBank beperkt tot de uitkering van de verzekeringsmaatschappij in het onderhavige geval. HartingBank is nimmer aansprakelijk voor andere c.q. indirecte schade.

8.     Gevolgen van  niet-nakoming

8.1.   Huurder vrijwaart HartingBank tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk, met de uitvoering van de huurovereenkomst zorgdragen.

8.2.   Indien HartingBank haar verplichtingen uit hoofde van de huurovereenkomst niet nakomt, dient de huurder HartingBank eerst schriftelijk een redelijke termijn te gunnen voor het alsnog nakomen van haar verplichtingen of het bieden van een redelijk alternatief. Slechts indien HartingBank vervolgens opnieuw in gebreke blijft, is de huurder gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.

8.3.   Indien het product later dan de overeengekomen einddatum wordt overgedragen aan HartingBank, heeft HartingBank recht op een evenredige vermeerdering  van de huurprijs en vergoeding  van (gevolg)schade.

8.4.   Indien het product na de huurperiode  niet in dezelfde  staat  wordt overgedragen als waarin de huurder het heeft ontvangen, of indien de huurder blijkt te hebben gehandeld in strijd met artikel 6.7, is HartingBank gerechtigd het product te herstellen in de  staat waarin  het zich bevond ten tijde van de aanvang van de huurperiode en alle kosten daarvan te verhalen op de  huurder. Ingeval  van diefstal of vermissing van het product is HartingBank gerechtigd het product te vervangen en alle kosten daarvan te verhalen op de huurder.

8.5.   Op het moment dat de huurder in gebreke blijft de overeengekomen (al dan niet periodieke) betalingen op het overeengekomen tijdstip te voldoen, of op het moment dat  de  huurder andere verplichtingen niet nakomt terwijl hij daartoe wel schriftelijk is gemaand, wordt de huurder geacht in verzuim  te geraken zonder dat daartoe enige (nadere) ingebrekestelling van HartingBank is vereist. HartingBank is in dat geval  gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden en het product onder zich te brengen en te houden. De huurder is verplicht  tot vergoeding van alle door HartingBank geleden en te lijden (gevolg)schade.

8.6.   Indien de  huurder op de afgesproken leverdatum, afleverlocatie en tijdstip niet aanwezig is, is HartingBank gerechtigd € 35,- bezorgkosten (incl. BTW) in rekening te brengen aan de huurder. Dit bedrag zal worden toegevoegd aan de eerste  factuur.

9.     Toepasselijk recht en geschillen

9.1.   Op elke door HartingBank gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

9.2.   Alle geschillen, voortvloeiend uit of samenhangend met verplichtingen, die behoren bij de door HartingBank met de huurder gesloten overeenkomst, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de  bevoegde rechter van de rechtbank  in Utrecht, voor zover wettelijke bepalingen zich daartegen niet verzetten.

10.   Slotbepaling
Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig, vernietigbaar, nietig, niet afdwingbaar, of in strijd met het toepasselijke recht wordt verklaard, treden partijen met elkaar in redelijk overleg om zo de hiervoor genoemde bepaling te vervangen door een wel geldige bepaling. De overige bepalingen worden in hun geldigheid op geen enkele wijze aangetast.