Klantenportaal Voorwaarden

Voorwaarden toegang en gebruik HartingBank Klantenportaal

 

Algemeen

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing bij toegang tot en gebruik van het HartingBank Klantenportaal. Toegang tot en gebruik van het HartingBank Klantenportaal betekent dat u als gebruiker met deze voorwaarden instemt.  HartingBank behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze voorwaarden.

Het is de gebruiker niet toegestaan het HartingBank Klantenportaal te gebruiken voor doeleinden die, in welke vorm dan ook, in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen of deze voorwaarden. Gebruikers dienen zich op te stellen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden.

Gegevens

De verwerking van de gegevens op het HartingBank Klantenportaal en de totstandkoming daarvan is naar beste weten en met de grootste zorg uitgevoerd. HartingBank kan  niet  garanderen dat de informatie altijd klopt, volledig of actueel is.  HartingBank maakt dit kenbaar in haar disclaimer.  Deze disclaimer is te vinden op dit Klantenportaal.

Toegang tot en gebruik van het HartingBank Klantenportaal betekent dat u als gebruiker kennis heeft genomen van de disclaimer van het HartingBank Klantenportaal.

Gebruik informatie

Het is de gebruiker niet toegestaan om informatie en privacygevoelige cliënt informatie verkregen uit het HartingBank Klantenportaal op enigerlei wijze openbaar te maken (anders dan het doel waarvoor deze informatie via het Klantenportaal ter beschikking wordt gesteld), te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook, daaronder begrepen het al dan niet na bewerking integreren in netwerken of op meerdere beeldschermen (doen) verschijnen of anderszins openbaar maken. Voor elk ander gebruik is vooraf uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van HartingBank vereist.

Privacy en cookies

Voor HartingBank  is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van gebruikers en cliënten  van groot belang. Ten aanzien van het gebruik en de verwerking van deze gegevens handelt  HartingBank volgens de toepasselijke wet- en regelgeving. HartingBank maakt in sommige gevallen gebruik van cookies.

HartingBank maakt op inzichtelijke wijze haar privacy beleid en cookie gebruik kenbaar in haar Privacy en Cookies statement.  Dit Privacy en Cookies statement is te vinden op dit Klantenportaal.

Toegang tot en gebruik van het HartingBank Klantenportaal betekent dat u als gebruiker met het Privacy en Cookies statement  van het HartingBank Klantenportaal instemt.

 

Indien u vragen heeft over deze gebruiksvoorwaarden,  kunt u contact opnemen met uw HartingBank vestiging.